nve

Menu:Privacy Policy
De naturisten vereniging Engelermeer , hierna genoemd N.V.E. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De N.V.E. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,   deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn   voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van             persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van   uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de   doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze   respecteren.
- In ons systeem een voorziening inbouwen waarmee relatiegegevens “geanonimiseerd” kunnen   worden, zodat de gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.(op dit moment kan   dit nog niet)

Als de N.V.E. zijn wij verantwoordelijk voor de   verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door de N.V.E. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
- De ledenadministratie.
- De afdeling communicatie.
- De financiële administratie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de N.V.E. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door De N.V.E. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is als lid.
- In de financiële administratie dienen de fiscale gegevens 7 jaar bewaard te worden.

De N.V.E. gaat ervan uit dat de leden geen bezwaar hebben tegen het ontvangen van nieuwsbrieven en mails aangaande gerelateerde zaken.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Niet van toepassing.

Bewaartermijn
De N.V.E bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Fiscale bewaartermijnen/boekhouding 7 jaar ( art. 52 lid 4 AWR)
Ledengegevens: tot 2 jaar na einde lidmaatschap daarna worden de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens in het oud-ledenarchief opgenomen, totdat de software in staat is deze te anonimiseren , op dit moment is dit nog niet mogelijk.
Wedstrijduitslagen: Niet van toepassing.
Foto’s van leden: De N.V.E staat niet toe dat er op enige wijze foto’s worden gemaakt.
Aankoopgegevens: tot 2 jaar na de aankoop (handig i.v.m. garantie)

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens De N.V.E. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan     geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We zorgen voor beveiliging van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze leden/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Naturisten Vereniging Engelermeer
Juliana van Stolbergstraat 10
5171 EA Kaatsheuvel
Voorzitter@nv-engelermeer.nl